11 - 07 - 2019

Adviseur Ondernemingsraad (Energie)

Aantal uren:
12 uur
Sector:
OR

DELTA Energie B.V. zoekt een Adviseur Ondernemingsraad in de vorm van een ZZP-er die flexibel inzetbaar is om dit werk voor 8 tot 12 uur (in piekperioden) per week te doen.

Wie zijn wij

Uit Zeeland haal je energie! Dat is precies wat jij gaat doen als je bij DELTA Energie gaat werken. Want DELTA Energie is dé Zeeuwse energieleverancier voor consumenten en ondernemers. In Zeeland, maar ook in de rest van Nederland. We leveren uitsluitend 100% groene stroom. Grijze stroom komt er bij ons niet in. We bieden zelfs groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt. Met alles wat Zeeland zo uniek maakt: de wind, het water én de zon. 

We zijn ambassadeur van getijdenstroom en ondersteunen actief kleinschalige en lokale productie van groene stroom. Onze gecertificeerde energie-adviseurs leveren maatwerkadvies aan consumenten én ondernemers. Samen met ons moederbedrijf Vattenfall gaan we ons steentje bijdragen aan de energietransitie. Met als doel om binnen één generatie de omslag naar fossielvrij leven te maken. Een mooie ambitie toch? 

De functie

De adviseur OR voert werkzaamheden uit op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied en ondersteund daarmee de ondernemingsraad (OR). Zo wordt de OR binnen de door de DB aangegeven kaders en de kaders van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), optimaal ondersteund. De adviseur OR ressorteert hiërarchisch onder de directie (HR-manager) en functioneel onder het dagelijks bestuur (DB) van de ondernemingsraad (voorzitter en secretaris).

Functie-inhoud

Secretarieel
Zorgen voor en toezien op een doelmatige inrichting en werkwijze van het OR-secretariaat.

Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie, hiertoe:
•    Schrijven en redigeren van brieven, verslagen, adviezen en dergelijke
•    Zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van OR- en commissievergaderingen. Dat betekent:
o    Vastleggen van de vergaderplanning
o    Opstellen van de concept agenda
o    Notuleren van vergaderingen en verzorgen van verslaglegging
o    Bewaken van gemaakte afspraken en besluitenlijsten

Verrichten van diverse overige secretariële taken, waaronder:
•    Beheren/toegankelijk houden van het archief van de ondernemingsraad en zijn commissies en verzamelen en verstrekken van documentatie en informatie en zo nodig geven van richtlijnen die van toepassing zijn
•    Bijdragen aan het jaarverslag, verzorgen van de redactie ervan en zorgen voor de uitvoering en verspreiding van het jaarverslag
•    Verzorgen van communicatie(uitingen) vanuit de OR (DB) naar achterban
•    Beheren en actualiseren van de website van de OR, verzorgen van andere publicaties van de OR voor communicatie met de achterban.

Organisatorisch
Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van
een adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en -verstrekking. Zoals:
•    Organiseren van OR-vergaderingen, overlegvergaderingen en commissievergaderingen (zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen)
•    Organiseren van vorming en scholing van leden van de OR
•    Organiseren en coördineren van de verkiezingen en het optreden als secretaris van de verkiezingscommissie
•    Verzorgen van de introductie van nieuwe leden (informatieoverdracht over lopende zaken)

Beleidsmatig
De OR op de hoogte houden van ontwikkelingen op macroniveau binnen het vakgebied, zoals nieuwe wetgeving en nieuwe kennis vertalen naar wat dat voor de OR betekent. Daarnaast verstrekt de adviseur OR informatie over specifieke onderwerpen, o.m. na raadpleging van deskundigen. De adviseur OR verricht daarvoor de volgende werkzaamheden:
•    Ondersteuning bij het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, CAO en arbeidsvoorwaarden. Onder aansturing van de secretaris/ DB van de OR.
•    Ondersteunen en adviseren van de voorzitter, c.q. het dagelijks bestuur. Het invullinggeven van alle acties rondom het communicatie(beleid).
•    Ondersteuning bij het opstellen van de begroting in overleg met het DB en bewaken van het budget van de OR.
•    Zorgdragen voor de totstandkoming van beleidsvoornemens en diverse informatieve en formele documenten, zoals:
o    voorbereiden en concipiëren van de door de OR uit te brengen adviezen, instemmingszaken en initiatiefvoorstellen; zo nodig voorbereiden van juridische procedures
o    invulling geven aan de evaluatie van het gevoerde OR beleid en doen van voorstellen tot bijsturing hiervan

Advisering/coaching
•    Adviseren van het medezeggenschapsorgaan over te kiezen inhoud en strategie
•    Adviseren van het bestuur ten aanzien van medezeggenschapskwesties

Competenties, kennis en vaardigheden
•    Flexibel, proactief, initiatiefrijk en communicatief vaardig (to the point; in woord en geschrift)
•    Kennis van de WOR en ervaring met uit de WOR voortkomende advies- instemmings- en initiatief processen

Interesse?

Stuur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 19 augustus een korte reactie met CV naar vacatures@deltaenergie.nl. We kijken uit naar je reactie.