Verwerken van klantgegevens

Teneinde de dienstverlening van DELTA Comfort B.V. (hierna te noemen DELTA) zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren en bovendien zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van haar klanten, verwerkt DELTA klantgegevens.

Bij het verwerken van klantgegevens waarborgt DELTA de privacy van haar klanten en neemt zij de wet- en regelgeving in acht. Zo heeft DELTA de verwerking van klantgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. DELTA acht het van belang heldere spelregels te geven over het gebruik van de klantgegevens die DELTA verkrijgt. Deze spelregels zijn vastgelegd in deze privacy verklaring. Indien DELTA deze verklaring wijzigt, zal zij de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Welke gegevens verkrijgt DELTA?

De klantgegevens die DELTA verkrijgt zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, verbruiksgegevens, bankrekeningnummer, betalingsgegevens etcetera. Al deze gegevens verkrijgt DELTA van de klant, dan wel door eigen waarneming van DELTA.

Op welke wijze verwerkt DELTA de klantgegevens?

De verwerking van klantgegevens door DELTA geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat de gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt worden. Bovendien worden de klantgegevens slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor de klantgegevens verzameld zijn, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast worden de klantgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn. Ook controleert DELTA regelmatig of de klantgegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn.

DELTA treft passende technische en organisatorische maatregelen om de klantgegevens te beschermen. Daardoor kan DELTA een hoog beveiligingsniveau garanderen. Bovendien controleert DELTA regelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Indien dat niet het geval is, treft DELTA onmiddellijk aanvullende maatregelen.

Voor welke doeleinden verwerkt DELTA klantgegevens?

DELTA verwerkt klantgegevens om, in concernverband, haar werkzaamheden te verrichten. Bedoelde werkzaamheden omvatten onder meer:

  1. Het leveren, respectievelijk ter beschikkingstellen van elektriciteit, gas, water, warmte, radio- en televisiesignalen, telecommunicatie-, internet-, milieudiensten en eventuele andere diensten
  2. Het tot stand brengen, wijzigen of beëindigen van een aansluiting ten behoeve van de onder punt 1 genoemde leveringen
  3. Het uitvoeren van onderhoud en reparatie van materialen ten behoeve van de onder punt 1 genoemde leveringen
  4. Het (doen) innen van vorderingen en het (doen) betalen van vorderingen
  5. Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, alsmede het doen van betalingen
  6. Het verlenen van medewerking aan de heffing en invordering van overheidswege opgelegde belastingen, waaronder mede begrepen gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen
  7. Het behandelen van geschillen met klanten en het doen uitvoeren van accountantscontrole
  8. Het (doen) uitvoeren van (direct) marketing activiteiten, statistisch onderzoek en marktonderzoek, onder meer door het toezenden van mailings en het telefonisch benaderen van klanten

Welke rechten heeft de klant?

De klant kan DELTA vragen of DELTA persoonsgegevens van de klant verwerkt. DELTA zal de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek informeren of dit het geval is. Indien DELTA persoonsgegevens van de klant verwerkt zal DELTA de klant in ieder geval een overzicht geven van klantgegevens die verwerkt worden, een beschrijving geven van het doel van de verwerking, informeren over de herkomst van de klantgegevens en aangeven aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

De klant kan DELTA bovendien verzoeken om de klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op enige wijze in strijd zijn met wet- of regelgeving worden verwerkt. Het verzoek van de klant dient de door hem/haar gewenste aanpassingen te bevatten. DELTA zal de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie zo spoedig mogelijk uitvoeren.

In bijzondere gevallen, zoals wanneer de klant bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn/haar klantgegevens voor direct marketing door DELTA dan wel tegen de verstrekking door DELTA van zijn/haar klantgegevens aan derden, kan de klant verzet aantekenen tegen dat gebruik van klantgegevens door DELTA. Het gebruik van de klantgegevens voor die doeleinden zal dan onmiddellijk stopgezet worden.

Bovengenoemde verzoeken en eventuele andere vragen over de wijze waarop DELTA omgaat met haar klantgegevens kunnen worden gericht aan:

DELTA Comfort B.V.
Postbus 5048
4330 KA MIDDELBURG